Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร”

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒธนคุณาธร” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรมในด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการคัดเลือกและได้รับรางวัลประเภทบุคคลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

 

ที่มา : ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …