Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน  ณ วัดเจริญราษฎร์ บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการลงสำรวจพบว่ามีใบลานและเอกสารโบราณ จำนวนกว่า 1,882 ผูก ในการเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ ได้ทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าห่อคัมภีร์ใหม่ ถ่ายภาพเอกสารตำรายา จำนวน 22 ผูก ผ้าห่อคัมภีร์ 100 ผืนและคัมภีร์ใบลานอีกจำนวนหนึ่ง และทำความสะอาดสถานที่จัดเก็บตู้คัมภีร์ใบลาน และการบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจแล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวนำบันทึกลงในระบบจัดการฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานGIS  เพื่อเป็นข้อมูลในการปริวรรตองค์ความรู้ต่อไป ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์ พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาของวัดเจริญราษฎร์ ในการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

 

ถ่ายภาพ – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ / นายวัชระ พิมพ์จันทร์

ข่าว – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ "จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ" เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ …