Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมวิชาการ คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา

ร่วมประชุมวิชาการ คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา

ร่วมประชุมวิชาการ คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร หัวข้อ “คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา” และทรงฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร และ King’s College London จะสร้างคุณูปการอย่างไรต่อพระพุทธศาสนศึกษาในประเทศไทยอย่างไร”

โดยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของคัมภีร์ใบลานว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าและควรช่วยกันศึกษาวิจัย เพื่อเผยแผ่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันเป็นการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีพระประสงค์ให้ศิษยานุศิษย์ ผลิตตำราทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย รศ. วีณา วีสเพ็ญ (ผูเชี่ยวชาญประจำสถาบันฯ) ผศ.ดร ราชันย์ นิลวรรณาภา (รองผู้อำนวยการสถาบันฯ) พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย” โดยนายปีเตอร์ สกิลลิง จากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ในหัวข้อ”ความสำคัญของคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย

นอกจากนี้ทางคณะ ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการต้อนรับจาก รศ.ดร.สำเนียง เลื่อมใส และ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาสันสกฤต เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์เอกสารโบราณต่อไป

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19- …