Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 24 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร จึงได้มีความอนุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงานทางด้านใบลาน สมุดข่อย เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องธรรมเจดีย์ ห้องผ้าอีสาน และห้องนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้

 

ข่าว/ภาพ : นายศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …