Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับใบประกาศเกียรติคุณจิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับใบประกาศเกียรติคุณจิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา          

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐น.  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ วชร๐๗๙/๐๘๘ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา  ณ  ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๗ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดา
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาโครงการ วชร เป็นประธานที่ประชุม  โอกาสนี้ ผศ.ชุมศักด์ สีบุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นตัวแทนของสถาบันฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการ วชร ๐๗๙

ทั้งนี้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ขอนแก่น ๗ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , คณะปกครองสงฆ์ภาค ๙ ,  เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา , เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา , สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันสุเมโธ  ได้ร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติคณะสงฆ์ภาค ๙  ประเด็นพระสงฆ์เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสุขภาวะ ในชุมชนท้องถิ่น  ภายใต้โครงการ  วชร ๐๗๙  จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชารุ่นที่ ๒ และได้จัดทำบันทึก ข้อตกลงขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน  ภายใต้ปฏิญญาอโศการาม  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓  โอกาสนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ภาพ : ผศ.ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง
ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา
ที่มา : ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …