Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการ “ดีเด่น”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการ “ดีเด่น”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ในการถ่ายทอดนโยบายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและบุคลากรในประเด็น “การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based University)” พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ซึ่งสถาบันวิจัยได้รับโล่รางวัลผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2561 ประเภท หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนเป็นตัวแทนในการเข้ารับโล่รางวัล

 

ข่าว: สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : ภาพ :อภิราม ทามแก้ว/ แสงเทียน วงษาเวียง

ที่มา : fb/Mahasarakham University

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

เมื่อวันที่ 27 …