Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสการสนับสนุนนิสิตกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสการสนับสนุนนิสิตกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ และได้จัดหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้นิสิตกัมพูชา ได้มาศึกษา เรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมี บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ให้ความรู้และนำนิสิตลงภาคสนามเพื่อเรียนรู้

ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่นิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นิสิต

นิสิตกัมพูชา ได้จัดชุดการแสดงการละเล่นของกัมพูชาเพื่อถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรได้ชม จากนั้นนิสิตได้กล่าวแลดงความรูสึก และร่วมรับประทานอาหาร

 

ข่าว  สุพิน  ไตรแก้วเจริญ

ภาพ  บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส ประจำปี 2562

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส  ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 …