Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 19 ธนวันคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อน คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 24 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 4 คน และนักศึกษา 20 คน โดยมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

ในการนี้คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจในเอกสารโบราณ จึงได้มีความประสงค์ให้นักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาดูงานใบลานในกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถนำไปใช้กับรายวิชาที่เรียนด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้นำชมนิทรรศการพร้อมอธิบายให้ความรู้และได้พาเยี่ยมชมห้องธรรมเจดีย์ ห้องผ้าอีสาน และได้พาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์/นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลป …