Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองกิจการนิสิต ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำจากสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตและคณะชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์องค์การนิสิต ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยนายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ได้กล่าวต้อนรับและบุคลาการสถาบันได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการและผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ
ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ “

เนื่องในวันที่ …