Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้”

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams และการถ่ายทอดสัญญาณทาง Facebook Live  กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคอีสาน และองค์กรพันธมิตร ในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมหรือความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านการคุณค่าและมูลค่า การเสวนาในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กินได้: พิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตออนไลน์พิพิธภัณฑ์กินได้ 3 เรื่อง คือ เรือนอาหารการกิน เรือนใบลาน และเรือนผ้าทอ

พิพิธภัณฑ์กินได้ เป็นโอกาสในอนาคตของพิพิธภัณฑ์ในการสร้างรายได้ และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการโอบอุ้มลูกหลานชาวอีสานที่ประสบวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมายังบ้านเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

เมื่อวันที่ 8 ก …