Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงาน

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะบลูม เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR & SIPOC : งาน & ชีวิต” วิทยากรโดย  นายกัมปนาท  อาชา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) แก่บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

จากนั้น อาจารย์ทม เกตุวงศาผู้อำนวยการได้ร่วมกับบุคลากรระดมความคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ได้แผนการปฏิบัติราชการที่มาจากบุคลากรทุกคนและให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเป็นกรอบแนวทางแก่บุคลากรในจัดทำข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ในการจัดโครงการครั้งนี้บุคลากรได้ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือเพื่อนำมาขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา ,วันชนะ จันทโยธี

 

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …