Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี  จันทมูล นางนิ่มนวล จันทรุญ และนายบุญชู ศรีเวียงยา  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ณ กลุ่มทอผ้าบ้านเขวา  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนภัทร หิรัญบริรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดยคุณธริตา แฝงบุญ (ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านแขวาใหญ่) สาระสำคัญในการจัดกิจกรรม คือ การออกแบบ เสื้อ กางเกง หมวก และเนกไท ผลที่ได้จากการเรียนรู้ คือ รูปแบบ  แพทเทิร์น  และกระบวนการการตัดเย็บเสื้อผ้า

และเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2563  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายบุญชู ศรี เวียงยา และนางสาวจงรักษ์ คชสังฆ์  ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ เมืองไม้บาติก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และได้นำสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเขวาใหญ่ เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ต่อศักดิ์ สุทธิสา ผู้ได้รับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ปี 2562 และเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว  “เมืองไม้บาติก” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำบาติก การเขียนเทียนด้วยปากกาจันติ้ง วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเขวาใหญ่ ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปบูรณาการให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทางกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …