Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา : เส้นทางจากอดีตสู่อนาคต

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา : เส้นทางจากอดีตสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา : เส้นทางจากอดีตสู่อนาคต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า  เนื่องในวาระ ครบ 99 ปี อาจารย์สิงฆะ  วรรณสัย  จัดโดย โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(ENIST) สถาบันไทศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นไทยและความสำคัญเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวิจัยด้านไทยศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์กลุ่มหัวข้อวิจัยและกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค

 

ภาพ: รศ.ดร.ปฐม  หงส์สุวรรณ

ข่าว: สุพิน  ไตรแก้วเจริญ

Check Also

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ …