Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันฯจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

สถาบันฯจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าแกมไหม ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม  ณ กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาใหญ่ โดยมีนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 13 คน (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิ่มนวล จันทรุญ ตำแหน่งนักวิจัย และคุณแม่ไพ ป้องคำแสน ประธานกลุ่มบ้านโนนแสบง เป็นวิทยากร โครงดังกล่าวได้รับทุนจากสำนักงานปลัดอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม  วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง เส้นใยที่ใช้ทอผ้าแกมไหม เทคนิคและขั้นตอนในการทอผ้าแกมไหมไม่ให้ยับยู้ยี่ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทอผ้าแกมไหม ในการจัดกิจกรรมนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทอผ้าแกมไหมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย ภายใต้โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้อีกหลายประการ ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ, การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าแกมไหม, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเขียนผ้าบาติกบนผ้าแกมไหม, การออกแบบและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม, การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์,ตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

ในการดำเนินโครงการมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านเขวาใหญ่ เพิ่มขึ้น 20 %  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจะสิ้นสุดลงประมาณเดือนสิงหาคม 2563

 

ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา
ข่าว : สถิตย์ เจ็กมา

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …