Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / มอบประกาศนียบัตรโครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

มอบประกาศนียบัตรโครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)และมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (RUPP)ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี และนายสถิตย์  เจ๊กมา ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่ร่วมโครงการ ก่อนพิธีมอบเกียติรบัตรนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาและร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพลงคู่คอง เพื่อเป็นการขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ได้ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …