Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร โดยมี ดร.อัจฉรี จันทมูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์เรียนรู้ ไร่แสนดี บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรจากบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง และบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า และตัวแทนภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมกว่า 50 คน ในวันที่ 15,17,19 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์  ในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร  โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ จากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การปรุงดินปลูกพืชผักปลอดภัย”  นายปราโมทย์ วัฒนะ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “ต้นแบบวิถีเกษตรปลอดภัยในชุมชน” และนางอรณต วัฒนะ  หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา จากโรงพยาบาลมหาสารคามเรื่อง  “การบริโภคอาหารดีมีประโยชน์อาหารสุขภาพปลอดภัย”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นจุดขายที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายชนม์บันลือ วรรธนะพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย”  และนางอรณต วัฒนะ เรื่อง “ฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยของชุมชน” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญ แห่งหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัยและจังหวัดมหาสารคาม ที่จะสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ผศ.ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในมาตรฐาน โฮมสเตย์” และชนม์บันลือ วรรธนพันธ์ุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้และแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร เพื่อขอรับการประเมินโฮมสเตย์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยครบวงจร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแล่งท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ดร.อัจฉรี  จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 …