Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้จัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจารุณีย์  รัตน์พร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และคุณจุฬาลักษณ์  ประวันนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองอาคารสถานที่ โดยมีอาจารย์สถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับในครั้งนี้

การจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปะฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และเพื่อสร้างความตระหนัก  ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะ ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ข่าว : เพ็ญประภา   ไชยสงคราม  ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 …