Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมโครงการจัดประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการสมุดจัดทำสมุดปกขาว “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบการบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปกรรมของประเทศไทย” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยมี รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล หัวหน้าโครงการจัดทำสมุดปกขาวฯ ในการประชุมครั้งนี้อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นผู้จัดการประชุมโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดทำสมุดปกขาวคือ

1.สำรวจและทบทวนระบบบริหารการจัดการความรู้ โครงสร้างความรู้ และนิเวศความรู้ด้านศิลปกรรมจำเพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาแบบอย่างที่ดีจากต่างประเทศ

2.ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดประเด็นเป้าหมายระดับประเทศกับการผลิตความรู้ของประชาคมศิลปกรรม ภายในกรอบการบริหารจัดการความรู้และโครงสร้างความรู้ที่เหมาะสม

3.จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับระบบการบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างความรู้ทางศิลปกรรมของประเทศ

ในการนี้ โครงการการจัดทำสมุดสมุดปกขาวโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เห็นถึงความจำเป็นในการรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมของประเทศจากประชาคมในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์กรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และภาคเอกชนต่างๆ จึงได้จัดประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ในชุมชน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวคิดจำนวน 15 ท่าน

 

ภาพ/ข่าว – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

ที่มา – โครงการจัดทำสมุดปกขาวฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …