Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส  ประจำปี 2562

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส  ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้ร่วมงานแห่กัณฑ์หลอน  กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน  ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารพลศึกษา  โอกาสนี้  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอนรอบอาคารพลศึกษา และถวายต้นกัณฑ์หลอน(ต้นดอกเงิน)  พร้อมฟังเทศน์แหล่ทำนองอีสาน 3 ธรรมมาสน์ เรื่องผะเหวดสันดร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน  ในปีนี้สถาบัน ฯ ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในกัณฑ์สักกบรรพ์  ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอยู่เสมอ โอกาสนี้เช่นกัน  ในการจัดงานแห่กัณฑ์หลอน  กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน ในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของชาวอีสาน ให้ดำรงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มมส

 

Check Also

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 12 …