Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผอ.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นวิทยากรในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๔ (๑๒ ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม) จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด และมีผู้นำชุมชนคุณธรรมทั้ง ๑๒ ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …