Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

นิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)และมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (RUPP) โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

จำนวน 21 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 3 ท่าน จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดทำหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแก่นิสิต ทั้งในห้องเรียนและภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หลังพิธีเปิดโครงการได้นำนิสิตเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทั้งเขตพื้นที่ในเมือง และเขตพื้นที่ขามเรียง โดยได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

และในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ได้นำนิสิตออกภาคสนามเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม โดยได้ชมวิถีชีวิตชมชนสะพานไม้แกดำ ศึกษาจิตกรรมฝาผนัง สิมวัดโพธาราม บ้านดงบังและวัดเลไลย์ บ้านหนองพอก อำเภอนาดูน และเข้านมัสการพระบรมธาตุนาดูน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนในในการเรียนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากนิสิตแต่ละคนมีเป้าหมายในการศึกษาภาษาไทย

 

ช่าว:  สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : วัชระ พิมพ์จันทร์/พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …