Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

นิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน” ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานกล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโดยลั่นฆ้อง

ในการนี้มีการเดินแบบแฟชั่นผ้าคราม พร้อมทั้งการสาธิตการย้อมคราม และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าครามจากชุมชน กลุ่มทอผ้าจังหวัดมหาสารคาม สกลนคร และนครพนม

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิธีการขั้นตอน และเทคนิคของการผลิตครามเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆ ซึ่งมีผลงานจากกลุ่มเปาหมายที่ทางโครงการณ ไปจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าครามบ้านนาสีนวน และกลุ่มทอผ้าครามบ้านโนนสะแบง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมครามจากจังหวัด สกลนคร นครพนม ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากครามมาจัดแสดงภายในงานครั้งนี้

 

ภาพข่าว: ศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …