Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาณ ณ ห้องโถงชั้น1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานโดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องธุงผะเหวดอีสาน และได้รับเกียรติจากนางฉวีวรรณ อรรคเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการร่วมในการเปิดนิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ในครั้งนี้

โดยการจัดนิทรรศการเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน” ซึ่งได้รับงบประมาณสนันสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยการจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดงานเป็น 2 ส่วนคือ

  • ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 ชมการจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาและจัดแสดง ธุงผะเหวดอีสาน ธุงโบราณอีสาน ที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โดยครูภูมิปัญญาด้านการทอธุง และนักวิชาการ พร้อมการสาธิตการทอธุงผะเหวดอีสาน โดยมีรายละเอียดตาม กำหนดการ

ข่าว สุพิน  ไตรแก้วเจริญ

ที่มา วัชระ พิมพ์จันทร์/เพ็ญประภา ไชยสงคราม

ภาพ  นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ "จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ" เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ …