Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่ 26 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้หรืออาชีพแก่ตนเอง  โดยมีการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตรได้แก่ 1 หลักสูตรการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ  2. ศิลปะลายรดน้ำ 3. หลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณอีสาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร พร้อมทั้งระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ เพื่อวางแผนในการจัดทำความร่วมมือในการดำเนินต่อไป

ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมต้องการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดอาชีพและรายได้ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

Check Also

อธิการตรวจเยี่ยม64

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับอธิการบดี  ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 ก …