Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นายสถิตย์   เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  นักวิจัย   ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14  “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned)  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผลงานวิชาการของบุคลากรร่วมนำเสนอจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

  1. นายสถิตย์ เจ็กมา  นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง   “ศิลปะไม้แกะสลัก : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์”
  2. นางอัจฉรี จันทมูล  นำเสนอผลงานวิจัย ในหัวเรื่อง  “การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมลายดอกติ้ว”
  3. นางนิ่มนวล จันทรุญ นำเสนอผลงานวิจัย ในหัวเรื่อง  “การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว”
  4. นายสถิตย์ เจ๊กมา นำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในหัวข้อเรื่อง“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  จังหวัดมหาสารคาม”

 

 

ภาพ/ข่าว  อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลป …