Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

นางอัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี โดยโครงการดังกล่าวเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นางอัจฉรี จันทมูล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานประเภทกลุ่มงานวิจัย

 

ภาพ/ข่าว อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …