Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ดร.อัจฉรี  จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยนายนิพล  สายศรี  และนางนันทพัทธ์ เชิญกลาง  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้โครงการ  “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้การสนับสนุน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติจากนายชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์  และนายอัมรินทร์  แดงน้อย วิทยากรจากอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้า การออกแบบลวดลายและเทคนิคการมัดหมี่  การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แก่ชุมชนบ้านหนองแคน ตำบลเหล่า  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่มีความเข้มแข็งแต่ประสบปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนการปั่นหลอดด้ายแบบใช้กงล้อ ที่ต้องใช้เวลาและกำลังค่อนข้างมากในการปั่น ชุมชนจึงมีความต้องการหาเทคนิควิธีการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในกระบวนการปั่นหลอดด้ายให้ได้มาตรฐานและรวดเร็วขึ้น  ซึ่งมอเตอร์ปั่นหลอดด้ายที่นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานให้แก่กลุ่มสมาชิกที่ประหยัดทั้งเวลาและทุ่นแรง  ซึ่งสามารถที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้รวดเร็วและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเครื่องปั่นหลอดด้ายยังสามารถใช้สำหรับค้นด้ายมัดหมี่ได้อีกด้วย  ถือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นของฝากของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในหมู่บ้านหนองแคน  ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคามต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …