Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในงาน พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารโบราณ จำนวน ๓ เล่ม คือ ๑.สมุดภาพพระมาลัย วัดบูรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๒.สังฮอมธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๓.ตำราพรหมชาติ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอนุรักเอกสารโบราณ

Check Also

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 12 …