Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนร่วมกันในการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม โดยนางเพ็ญประภา ไชยสงคราม หัวหน้ากลุมงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างการทบทวนโดยการนำแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบ ในการเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามพันธกิจ  จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันและมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …