Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยศิลปะฯถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางของการปฏิบัติราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจรรยาบรรณของบุคลากร จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำแผนและคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้สอดคล้องกันนโยบายของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

 

ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …