Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ – โฮจิมินท์ – เสียมเรียบ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยแสวงหาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปสู่การบริการวิชาการ และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เข้าศึกษาดูสถานที่ต่างๆ ณ กรุงพนมเปญ – โฮจิมินท์ – เสียมเรียบ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ผ้าพื้นเมือง และสถานที่เกิดสงคราม รวมไปถึงวัฒนธรรม และการอยู่อาศัยของประเทศกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
ในการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานที่ต่างๆ ที่มีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในอันที่จะเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น และถือโอกาสในการถ่ายทอดนโยบายการบริหารสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร

 

ภาพ : นายวัชระ พิมพ์จันทร์

ข่าว : นายศรัณย์พงษ์  ชราัรตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลป …