Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับพระสหายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ

ต้อนรับพระสหายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและภาษาสันสกฤต  พร้อมด้วย  นางสาวอรวรรณ  แย้มพลาย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และนางเกตุวลี นภาศัพท์  ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้การต้อนรับ คณะได้เยี่ยมชมห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ ซึ่งเป็นห้องในการศึกษาและปริวรรตเอกสารโบราณเพื่อนำองค์ความรู้จัดทำเป็นเอกสารออกเผยแพร่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ได้ให้ความสนใจ และประสงค์ช่วยสนับสนุนในการหาทุนในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และอนุรักษ์โบราณ และได้เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการผ้าทออีสาน

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 …