Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายถึงการทำงานของสถาบัน ณ ชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าชมชั้น 4 ห้องจัดนิทรรศการภาพวาด ชั้น 3 ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศ ห้องผ้าอีสาน และชั้น 2 ห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งจะมีบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้คำแนะนำ

 

ภาพ: นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …