Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายถึงการทำงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ ความใฝ่ฝัน ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนท้องถิ่น และจารีตประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานการดำรงชีวิตของคนในสังคม จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้เข้าชมห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย ห้องธรรมเจดีย์ ห้องผ้าอีสาน และห้องนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้ตามห้องต่างๆ

 

ข่าว/ภาพ  ศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …