Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน : ตัวตน อัตลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว แก่นิสิตขั้นปีที่ 1หลักสูตรการศีกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย โดย อาจารย์วิทยา อรรถโยโค อาจารย์ประจำรายวิชา ได้จัดโครงการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยกระบวนการที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ในการบรรยายมีบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมให้ความรู้และนำชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดแสดงไว้ในสถาบัน เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งนิสิตเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …