Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา และ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้ต้อนรับอาจารย์วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของ Prof. Dr.Michael Heinrich พร้อมนิสิตปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำรายากับผลงานการปริวรรตตำรายาจากเอกสารใบลานและเยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

 

 

Check Also

ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 12 …