Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการ “พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน” ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยฯ โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา กล่าวต้อนรับสมาชิกโครงการ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการต่อไป โดยมีเครือข่ายจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว  นายวัชระ พิมพ์จันทร์

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …