Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับและรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจการดำเนินงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานในการตรวจทานการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป

 

ข่าว : นางเพ็ญประภา   ไชยสงคราม

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …