Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดเวทีสนทนา โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดเวทีสนทนา โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ดร.อัจฉรี จันทมูล  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประเทศ  ปัจจังคะตา  และนางนันทพัทธ์ เชิญกลาง  ได้ร่วมกันจัดเวทีสนทนากลุ่มในโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัย

ครบวงจร” ณ ศูนย์เรียนรู้ : ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พ.ศ.2563  และวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  พร้อมจัดทำแผนการท่องเที่ยวปีที่ 2  โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้แก่ 1) บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง 2) บ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ 3) บ้านหนองแคน ตำบลเหล่า  4) หมู่บ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก  และ 5) หมู่บ้านยางใหญ่ ตำบลยางน้อย โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2564

การจัดเวทีสนทนากลุ่มครั้งนี้มีนายบรรจง  แสนยะมูล  ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็งในการเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี ที่ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปลอดภัย  มีนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสามารถขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกหมู่บ้าน

ในปี 2564  มีการสำรวจพร้อมจัดทำฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่พบในบึงกุย  ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำประมงพื้นบ้านที่เกิดการอนุรักษ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรปลอดภัย พัฒนาสู่สวนเกษตรชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้าให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการตลาด  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  และจัดทำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยให้กับชุมชน

นอกจากนี้จะจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว:  ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

อธิการตรวจเยี่ยม64

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับอธิการบดี  ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 ก …