Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสามารถมาไปพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้หรืออาชีพได้

โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน จึงมีความประสงค์ จัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 26 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน หลังจากการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร จะได้ลงนามความร่วมมือและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …