Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขับเคลื่อนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับ มผช

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขับเคลื่อนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับ มผช

โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมกับชุมชน บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชุมชนมีภูมิปัญญาในการจัดสานไม้ไผ่ และการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แบบดั่งเดิม เพื่อใช้และจำหน่ายในครัวเรือน โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ นายสถิตย์ เจ็กมา ซึ่งมีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านงานศิลปะและการออกแบบ  ได้เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกต้นไผ่กิมซุง เพื่อเตรียมและพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จักสาน การให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลาย และสีในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จักสานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดที่ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขยายตลาดในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์  จากความร่วมมือของชุมชนและผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้นำปราชญ์พื้นบ้าน นักวิชาการมาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการร่วมกัน จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอนาคตผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุกมีความยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ที่มา : รายงานโครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก โดย สถิตย์  เจ็กมา

ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …