Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

สถาบันวิจัยศิลปะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัย หามนตรี ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและคลายข้อสงสัยต่างๆ ในการขอกำหนดตำแหน่งตลอดจนขั้นตอนวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำผลงานในตำแหน่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนและการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้รับตำแน่งที่สูงขึ้น

 

ข่าว: สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ: บุญชู ศรีเวียงยา

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …