Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00 – 16.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดยนายสถิต เจ๊กมา  ได้จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธาน ในการนี้ มีคณะครู นักเรียน และนิสิต ให้ความสนใจเข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 87 คน  แบ่งเป็นครู 13 คน  นักเรียน 67 คน  และนิสิต 7 คน  ประกอบไปด้วย  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ , โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย , โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม , โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม , โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จ.กาฬสินธุ์ , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่  และสืบทอดความงดงามในงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนมีความรักความเข้าใจในองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทศพร ปอศิริ และอาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของลายไทยและการแกะสลักลวดลายเป็นอย่างดี  ในส่วนของการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลายไทย วิธีเขียนลายไทย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการแกะสลักลายไทย ที่ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะและให้เข้าใจในมิติของลวดลาย  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

ภาพ/ข่าว นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …