Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30  น. อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว และนางสาวเพ็ญพิชญา   บรรหาร คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี

ในการนี้ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้นคณะกรรมการได้สอบถามและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารและบุคลากร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆเพื่อให้เกิดความท้าทายและการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

 

ข่าว นางเพ็ญประภา   ไชยสงคราม

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …