Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการจัดทำ “โครงการคลังข้อมูลชุมชน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการจัดทำ “โครงการคลังข้อมูลชุมชน”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประสานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เดือนตุลาคม 2562 ในการคัดเลือกชุมชน เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนใน “โครงการคลังข้อมูลชุมชน” ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้คัดเลือกชุมชนบ้านโพนทรายเพื่อเข้าร่วมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงต่อชุมชนให้ทราบถึงหลักการ ความสำคัญ รายละเอียดและสร้างความเข้าใจ ชุมชนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอโครงการเรื่อง “ลวดลายพื้นบ้าน บ้านหัตถกรรมบ้านโพนทราย” และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการจัดการข้อมูลชุมชน” โดยจัดที่โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึง ประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลด้านสังคมวัฒนธรรม มีความรู้และทักษะในการเก็บและบริหาร จัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ โดยมีชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำรนวน 11 ชุมชน สำหรับชุมชนบ้านโพนทราย มีตัวแทนเข้าร่วมได้แก่ นายบุญธรรม กากแก้ว นางพรรษา คำภูทา นางจันทร์ วงศาสนธิ์ และนายนครินทร์ ทาโยธี ตัวแทนจากสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ร่วมติดตามไปในครั้งนี้

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญ 4 ประการ คือ

  1. การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นที่การเคารพ สิทธิการจัดการข้อมูลชุมชนโดยชุมชน
  2. กระบวนการเก็บข้อมูลชุมชนที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ แผนที่เดินดิน การทำ ประวัติชุมชน ปฏิทินชุม เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายในภาคความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงใน ชุมชน ซึ่งมีชุมชนคงคา ต.คลองตาคน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
  3. การสร้างความเข้าใจต่อระเบียบ วิธีการด้านการจัดการงบประมาณโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการตามระเบียบที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ กำหนด เช่น ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายเงิน การบันทึก รายรับ-รายจ่าย เอกสารการเงินต่างๆ
  4. การเซ็นสัญญารับทุนโครงการ ซึ่งชุมชนบ้านโพนทรายได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังจากการเซ็นสัญญาแล้ว ชุมชนจะได้เริ่มต้นดำเนินโครงการตามแผนกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้

โดยมีสถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นผู้สนับสนุนในฐานะเครือข่ายภายนอกชุมชน ในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วิชาการ กระบวนการที่ชุมชนต้องดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีพี่เลี้ยงโครงการจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ สนับสนุนร่วมกัน

 

ที่มา : นครินทร์ ทาโยธี

ภาพ :  Facebook : Digital Curation in Thailand (DCT)

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลป …