สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน” โปรแกรม 2 วัน 1 คืนระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการทำงานภายใต้โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในชื่อ “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว”  โดยมี นางอัจฉรี จันทมูล นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ  และมีคณะที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ

โดยกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว วันที่หนึ่ง เวลา 07:30 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เช็คอิน

จุดที่ 1 วัดกลางโกสุม–วนอุทยานโกสัมพี

 • กราบไหว้สักการะขอพรพระมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ชมโฉมลิงแสมขนสีทองที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
 • ชื่นชมทัศนียภาพแก่งตาด ที่สวยงามไปด้วยชั้นหินดินดานลดหลั่นกันคล้ายน้ำตก

จุดที่ 2  บ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอน

 •  เลาะเลียบริมชีชิมกาแฟโบราณบ้านไร่ไฮนา
 • ชมสวนดาวเรืองเหลืองอร่ามกลางทุ่งนา
 • เลือกซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากสวนชุมชน       

จุดที่ 3  บ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์

 • กราบไหว้พระพุทธรูปทันใจ-พระองค์ดำวัดบ้านเหล่าโพธิ์
 • ชิมน้ำสมุนไพรฝางแดง-น้ำอ้อยสด ที่มากด้วยสรรพคุณทางยา
 • ถือตะกร้าเข้าสวนเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายชนิด
 • รับประทานอาหารกลางวันที่คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชน

 จุดที่ 4 บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง

 • กราบไหว้สักการะขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าบ้านหนองยาง – ให้อาหารปลานานาชนิด
 • สัมผัส -เรียนรู้–วิถีธรรมชาติ–วิถีชุมชน ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่
 • ชื่นใจกับน้ำไผ่มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ
 • ชิมรสชาติอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
 • รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไอในวิถีชุมชน
 • พักผ่อนตามอัธยาศัยในวิถีโฮมสเตย์พื้นถิ่น วันที่สอง
 • รับประทานอาหารเช้าที่คัดสรรวัตถุดิบจากไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่
 • ซื้อของฝากของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจของชุมชน

จุดที่ 5  บ้านหนองแคน ตำบลเหล่า

 • ชื่นชม-ลองทำหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้าน – จักสานไม้ไผ่
 • สืบสานการทำขนมจีนแบบโบราณ พร้อมชิมรสชาติแป้งข้าวปุ้นจี่หอมๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่คัดสรรผลผลิตจากชุมชน

 

จุดที่ 6 บ้านเขวา ตำบลเหล่า

 •  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ อนุสรณ์สถานสะดืออีสาน

 

จุดที่ 7  บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า – บ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก

 • รื่นรมย์สุขใจในทิวทัศน์บึงกุย แหล่งประมงพื้นบ้านของชุมชนโดยรอบ
 • แวะตลาดชุมชนริมบึงกุย แบ่งปันกำลังใจอุดหนุนผลผลิตจากแหล่งอาหารธรรมชาติ

 

เวลา 16:30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย อินทุประภา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะคุณสายชล รอดพานิช ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมเติมเต็มในการท่องเที่ยวทุกมิติและมีผู้นำชุมชน ปราชญ์พื้นบ้าน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และสมาชิกจากชุมชนในเส้นทางให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มอย่างอบอุ่น

 

ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

ภาพ : พลจันทร์  ยวดทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th