Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์-เลย เล่มที่ 1

เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์-เลย เล่มที่ 1

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สานักงานพื้นที่พิเศษเลย หรือ อพท.5 ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเลียบแม่น้าโขงเล่มนี้เกิดจากการสำรวจและทดสอบเส้นทางของคณะผู้ศึกษาร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้าโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดทำเป็น 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว

เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์-เลย เล่มที่ 1

ภาษาไทย

English

Laos

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …