Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง เลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร เล่มที่ 2

เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง เลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร เล่มที่ 2

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สานักงานพื้นที่พิเศษเลย หรือ อพท.5 ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเลียบแม่น้าโขงเล่มนี้เกิดจากการสำรวจและทดสอบเส้นทางของคณะผู้ศึกษาร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้าโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดทำเป็น 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว

เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง เลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร เล่มที่ 2

ภาษาไทย

English

Laos

Check Also

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 6 กุมภาพ …