Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม : การพัฒนา/นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำและผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม : การพัฒนา/นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำและผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยนางนิ่มนวล จันทรุญ และ ดร.อัจฉรี จันทมูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม : การพัฒนา/นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ณ ศาลากลางบ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย นางรันดร เหลินต้ายซ้าย วิทยากร จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองผักตบ อ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งมีความชำนาญการทำผ้าย้อมครามและส่งขอมาตรฐาน มผช.และการคัดสรรดาว ของกรมการพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมจังหวัด มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการก่อหม้อครามและร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง และกลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการก่อหม้อครามสำหรับย้อมเส้นไหมให้สีติดทนนาน และไม่หลุดลอกหรือซีดจาง

ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  วิทยากรโดย อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค การออกแบบโลโก้ที่จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบูทจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมเสวนา และร่วมกันออกแบบ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเป็นที่ประทับใจต่อผู้บริโภค

 

ข่าว : นิ่มนวล จันทรุญ , บุญชู ศรีเวียงยา

ภาพ : ดร.อัจฉรี จันทมูล , บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …