Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม  โครงการดังกล่าวมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรศิลปะลายรดน้ำ 2. หลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณ 3. หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ โดยทั้ง 3 หลักสูตรใช้ในการเรียนสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบจำนวน 3 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ได้จัดโครงการครั้งที่1 ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ธงชัย  หมื่นสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน   ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวว่าในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา

ภายในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้แบ่งนักเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการเรียนการสอน จำนวน 2 วัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการเรียนรู้จากวิทยากรทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปบูรณาการในการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

 

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา

ข่าว : นายบุญชู ศรีเวียงยา/นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม
ที่มา : กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …